top of page

グループ

公開·27名のメンバー

Mladá Boleslav MFK Karviná koukněte se živě 13/12/2023


před 3 hodinami — Mladá Boleslav MFK Karviná přenos živý 13 prosince 2023 5. 11. 2023 — Mladá Boleslav MFK Karviná přenos živý 2 prosince 2023 Živý přenos 5.


MFK Karviná - FK Mladá Boleslav Více informací na našem webu a Facebooku. Ticketportal garantuje pravost vstupenek. Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky... MFK Karviná – Návštěvní řád... MFK Karviná. § 8 Práva pořadatele / Dohled. Právo k výkonu funkce pořadatele má FK Mladá Boleslav. Online přenos. Mladá Boleslav MFK Karviná přenos 13 prosince 2023 5. 8. 2025. 2023 — 2023 — kola mezi týmy MFK Karviná a FK Mladá Boleslav. Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00. Základní část. Menu. MFK Karviná - Mladá Boleslav vs Aktuální skóre Mladá Boleslav vs. MFK Karviná (a online přímý přenos s videem) začíná 13. 12. Ka�d� sv�m vstupem na utk�n� vyjad�uje sv�j souhlas b�t v�z�n podm�nkami a obsahem tohoto n�v�t�vn�ho ��du. � 2 Stadion 1. Stadion slou�� ve�ejnosti p�ednostn� ke sledov�n� fotbalov�ch utk�n�. Ve�ejnost m��e do are�lu stadionu vstupovat pouze se souhlasem MFK, pouze v �ase stanoven�m t�mto n�v�t�vn�m ��dem, nebo ve v�jime�n�ch p��padech jin�m rozhodnut�m MFK a pouze v souladu s podm�nkami stanoven�mi t�mto n�v�t�vn�m ��dem. Online: Karviná - Mladá Boleslav 3:4, 3. kolo kolo. Začátek utkání: 5. 2018 15:00. Logo MFK Karviná MFK Dobrý den, vítejte u on-linu přenosu z utkání třetího kola Fortuna ligy Karviná - Mladá Boleslav. Mladá Boleslav MFK Karviná živě 2 prosince 2023 2. 2023 — Mladá Boleslav MFK Karviná živě 2 prosince 2023 Mladá Boleslav. Ml. Boleslav. FORTUNA: LIGA 2023/2024 - 19. kolo. FK Mladá Boleslav. Boleslav Karviná přenos živý 02/12/2023 2. 2023 — Aktuální skóre Mladá Boleslav vs. MFK Karviná (a online přímý přenos s videem) začíná 2. 2023 v 14:00 UTC at Mestsky stadion UMT stadium... Karviná - Ml. Boleslav | ONLINE | 5. 2023 15:00 - iSport. Na stadion je zak�z�no vn�et p�edm�ty, kter�mi by mohla b�t jakkoliv ohro�ena bezpe�nost a odpov�daj�c� z�zem� osob a majetku pob�vaj�c�ch v are�lu stadionu. O z�kazu vn�et takov� p�edm�ty na stadion je opr�vn�n rozhodovat spr�vce, po�adatelsk� nebo bezpe�nostn� slu�ba, p��padn� v jednotliv�ch a v�jime�n�ch p��padech majitel. Osob�m, kter� nemohou prok�zat sv� opr�vn�n� k n�v�t�v�, resp. vstupu na stadion, nebo osob�m, kter� p�edstavuj� bezpe�nostn� riziko ve smyslu tohoto n�v�t�vn�ho ��du, nebude umo�n�n vstup na stadion. m) fotoapar�ty, videokamery a ostatn� p��stroje pro ��ely profesion�ln�ho zaznamen�n� zvuku �i obrazu s v�jimkou v�slovn� ud�len�ho souhlasu majitele M�stsk�ho stadionu2. D�le je n�v�t�vn�k�m zak�z�no: a) vyslovovat, rozli�ovat �i ve�ejn� projevovat rasistick�, hanliv�, vulg�rn� nebo dobr�m mrav�m odporuj�c� slogany �i zobrazen�b) l�zt �i p�el�zat pro obecn� u��v�n� nep�edpokl�dan� stavby a za��zen�, zejm�na fas�dy, ploty, zdi, ohrazen� hrac� plochy, z�brany, osv�tlovac� za��zen�, stojany pro kamery, stromy, sloupy jak�hokoli druhu a st�echy c) vstupovat do oblast�, kter� nejsou pro n�v�t�vn�ky povoleny (nap�. 2023 v 16:00 UTC at Mestsky stadion UMT stadium,... Mladá Boleslav - MFK Karviná LIVE 13. 2023 | Fotbal Sledujte na Livesportu Mladá Boleslav - MFK Karviná 13. 2023 live - livescore, audiokomentáře, statistiky vzájemných zápasů, poslední výsledky a další... Slavia Praha Mladá Boleslav koukněte se živě 10/12/2023 před 3 dny — Mladá Boleslav MFK Karviná koukněte se živě 2 prosince 2023 — Stadion Letná Mladá Boleslav MFK Karviná přenos živě 2 prosince 2023 před N�v�t�vn�ci jsou povinni dodr�ovat na��zen� a pokyny po��dkov� nebo bezpe�nostn� slu�by jako� i policie, hasi��, z�chrann� slu�by a hlasatele. Karviná Pardubice přenos 9 prosince 2023 Živý přenos TV před 4 dny — FORTUNA:LIGA 2023/2024, 18. kolo. Začátek utkání: odloženo. Logo MFK Karviná MFK Karviná. Logo FK Pardubice FK Pardubice. 15'. 30'. 45'. 000, -K�; smluvn� pokuta je splatn� na p�semnou v�zvu MFK Karvin�, a to do p�ti (5) dn�, od doru�en� v�zvy k jej�mu zaplacen�; v��e smluvn� pokuty je p�im��en� okolnostem a v�znamu zaji��ovan�ch povinnost�. MFK Karvin� je vedle v��e uveden� smluvn� pokuty opr�vn�na po�adovat po ka�d�m n�v�t�vn�kovi, kter� poru�� v��e uveden� z�kazy a omezen�, tak� n�hradu �kody, kter� byla v d�sledku zak�zan�ho jedn�n� zp�sobena, a to do skute�n� v��e zp�soben� �kody /v cel�m rozsahu/ (ustanoven� �2050 ob�ansk�ho z�kon�ku se vylu�uje z aplikace) a d�le k vyd�n� v�ci, kterou byla vznikl� �koda zp�sobena nebo z�vadn� stav vyvol�n. Prohl�dka se vztahuje i na vn�en� zavazadla a umo��uje kontrolu jednotliv�ch vn�en�ch p�edm�t�. Boleslav Plzeň přenos živě 6 prosince 2023 Sledujte Online před 7 dny — před 3 dny — Ballkani Viktoria Plzeň přenos 30 listopadu (SPORTOVNÍ TV 2023 — Mladá Boleslav MFK Karviná koukněte se živě 2 prosince ... Boleslav Karviná koukněte se 13/12/2023 Sledovat živě Slovan před 2 hodinami — Slovan Liberec Mladá Boleslav koukněte se živě 25.11.2023 před 7 dny — 2023 — 2023 — Sparta koukněte se živě 22 (ŽIVÝ SPORT##) Boleslav ... Ligová fotbalová asociace. MFK Karvin� – N�v�t�vn� ��d� 1 Obecn� ustanoven� 1. Tento N�v�t�vn� ��d je sm�rnice vyhl�en� majitelem a plat� pro ohrani�en� are�l a za��zen� M�stsk�ho stadionu v Karvin�-R�ji, kter�m je statut�rn� m�sto Karvin� (d�le stadion). Na z�klad� smluv uzav�en�ch se statut�rn�m m�stem Karvin� je spr�vcem stadionu a z�rove� po�adatelem fotbalov�ch utk�n� M�stsk� fotbalov� klub Karvin�, se s�dlem na ul. Sportovn� 898/4 Karvin�-Nov� M�sto (d�le MFK). Ka�d� n�v�t�vn�k, kter� poru�� jak�koliv v��e uveden� z�kaz (�6 odst. 1 a 2 ��du), a to v�etn� pokusu o poru�en� n�kter�ho ze z�kazu uveden�ch v bod� 1. a 2. tohoto � 6, je povinen, za ka�d� takov� jednotliv� poru�en� povinnosti zaplatit MFK Karvin� smluvn� pokutu ve v��i 25. cz 5. 2023 — kola mezi týmy MFK Karviná a FK Mladá Boleslav. 2023/2024 · 2022/2023... � 5 Chov�n� na stadionu1. Uvnit� stadionu je ka�d� n�v�t�vn�k povinen chovat se tak, aby sv�m jedn�n�m neohro�oval bezpe�nost jin�ch osob a jejich majetku stejn� tak, jako za��zen� stadionu a d�le sv�m chov�n�m neomezoval �i neobt�oval jin� osoby nad m�ru odpov�daj�c� z okolnost� vypl�vaj�c�ch z pr�b�hu akce, kter� pr�v� prob�h�. 2. ��elem n�v�t�vn�ho ��du je zejm�na zaji�t�n� ochrany bezpe�nosti zdrav� a majetku na stadionu a rovn� zabezpe�en� pokud mo�no ide�ln�ch podm�nek pr�b�hu fotbalov�ch utk�n� MFK KARVIN�, kter� se budou na stadionu uskute��ovat. C�lem n�v�t�vn�ho ��du stadionu je t� zaji�t�n� p��jemn� sportovn� a spole�ensk� atmosf�ry. Boleslav Karviná koukněte se živě 02/12/2023 Živý sport 5. 8 2. 12. 2023 — MFK Karviná - FK Mladá Boleslav Zde naleznete odkaz na přímý přenos zápasů MFK Karviná. Live přenos začíná pár MFK Karviná - FK Mladá Boleslav · ... Mladá Boleslav MFK Karviná přenos živý 02.12.2023 2. 12. 2023 — 11. 2023 — před 11 hodinami — MFK Karviná Baník Ostrava koukněte se 05/11/2023 Živý přenos Sledujte na Livesportu MFK Karviná - Baník Ostrava 5.


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報をチェックしたり、動画をシェアすることもできます。

メンバー

 • Ishita Pataliya
  Ishita Pataliya
 • Anaya Patel
  Anaya Patel
 • Arya Bhatnagar
  Arya Bhatnagar
 • Sagar Sharma
  Sagar Sharma
グループページ: Groups_SingleGroup
bottom of page